تبلیغات
علوم غریبه-دعا و اذکار-موجودات ماورایی-علم اعداد. - در باب علم قیافه شناسی

هر که را روی نکو خوی نکوست زنده و مرده من از آن اوست


Admin Logo
themebox Logo

جاوا اسكریپتنویسنده :shahin
تاریخ:پنجشنبه 16 دی 1389-01:36 ب.ظ

در باب علم قیافه شناسی

در باره علم قیافه

فلاسفه و حکماء از جوارح انسانی برای دریافت کردن اخلاق حسنه و صفات سیئه استفاده کرده اند. و با تجربه دریافته ند که هر عضو از اعضاء ظاهری نشانه ای است از صفات باطنی.

بر صداقت این علم این حدیث را ذکر کرده اند:

« کل طویل احمق الّا عمر و کل شِبَر فتنه الّا علی».

البته این حدیث به گونه دیگری هم نقل شده است:

« کل طویل احمق الّا احمد و کل قصیر فتنه الّا علی».

حکایت:

گویند مردی در کتاب خواند که ریش دراز نشانه حماقت است. ریش خودش خیلی دراز بود، به همین دلیل ریشش را در دست گرفت و جلوی چراغ برد تا زیادی ریشش بسوزد. وقتی شعله در گرفت تمام ریشش بسوخت. همین کار او نشانه حماقتش بود!؟

************ علامات *************

سر بزرگ نشانه عقل و سخاوت است. کوچکی و ناهمواری سرنشانه حماقت و جهالت است.

پیشانی بی شکن نشانه بدنفسی و تکبّر و گزافست. پیشانی متوسط با چین و چروک نشانه صدق و محبّت و تدبیر است. و ناصیه تنگ دلیل نادانی و جبن و عسرت و افلاس است. شکن پهن و ناصیه بلند دلیل غصه و غمناکی است. برخی گفته اند که خطوط شکن نشانه زیادی عمر است. یک خط نشانه ده سال و دوخط نشانه بیست سال و ....

مژه بزرگ و دراز و کشیده نشانه زشتی و تندخویی و غرور و جهالت است. ومژه گنجان(جمع و جور) نشانه الفت و مهربانی وعلاقه به جنس مخالف است. مژه متوسط و سیاه نشان فهم و ریاضت و سخاوت و لطافت مزاج است.

ابرویی که از طرف بینی باریک باشد نشانه نزاع و فتنه انگیزی است. وابروی بلند نشانی ابلهی و غرور است.

چشم سیاه و بزرگ دلیل سستی و کاهلی است و چشم خورد دلیل سبکساری و کم فهمی است. و متوسط نشانه وها و حیاست. چشم مایل به سمت داخل نشان تکبّر و بدی و خیانت و برجسته نشانه بیحیایی و بخل است. چشم پرّان دلیل مکر و حیله و دزدی است. سرخی زیاد و بی درد چشم دلیل کثرت عمر و شجاعت است. چشم ازرق(کبود) بدترین چشمها است و دلیل بخل و بی حیایی و بی همّتی می باشد.چشم سبز و کوچک و لرزان دلیل مکر و حیله و شهوت بسیار است. چشم گول نشانه نحوست است. چشم مایل به درازی نشانه نیکبختی و مبارکی است. و چشم دراز نشانه اخلاق جمیله است.

گوش بزرگ نشانه خوبی و قوّت حافظه و طول عمر و تند خوئی در بعضی اوقات است. گوش خورد(کوچک) نشانه جهالت و نادانی است. گوش متوّسط نشان عقل و دانائی و نیکبختی است. گوشت پر گوشت نشانه دولت و ثروت است.

بینی باریک دلیل سبکی عقل است و پهن و فراخی سوراخ بینی نشانه غلبه شهوت و غضبناکی است. بینی خمیده به طرف چپ نشانی نفاق و شرارت است. بینی بزرگ و دراز و نوک خمیده مانند نوک طوطی دلیل دولت و گشادگی رزق است. بینی متوّسط در بلندی و پستی و فراخی و تنگی دلیل صحّت حواس باطنی است و کمر پست نشانی افلاس است.

لب دراز نشانه حماقت و غلاظت طبیعت و کینه ورزی است. ولب باریک نشانه فهم و لطافت مزاج. سرخی لب نشانه نیکبختی و خوش اصلی و سبزی و سیاهی نشانه بدنفسی و بداصلی است و سفیدی لب نشانه مرض و بیماری است.

دهن گشاد نشانه شجاعت و تنگ دلیل هراس است. فراخی دهن برای زنان نشانه زیادی شهوت است.

دندان بزرگ دلیل شرارت و دندان کوچک و متفرق نشانه صحت بدن است. دندان کج و ناهموار نشانه مکر و حیله و خیانت و دندان ناهموار و متوسط نشانه نیکبختی و امانت و عدالت است. تعداد ۳۰ تا ۳۲ دندان نشانه دولت و فراخی و کمتر از ۳۰ دلیل افلاس است.

کام و زبان سرخ دلیل نیکبختی و سیاه و زرد نشانه نحوست و زشتی و بدخوئی است.

چانه(زنخ) کمی باریک نشانه نیکخوئی و پرگوشت نشانه جهالت تکبّر و فخر است. و چانه متوسط نشانه عشق؟ و هنر است.

گردن کوتاه نشانه مکر و خیانت و گردن دراز و باریک دلیل جبن و حماقت است. خطّی که در میان گردن باشد نشانه درازی عمر و هنرمندی است. و سه خط نشانه دولت است.

چهره فربه دلیل کاهلی و جهل و نسیان و سخت مزاجی وخشک وکم گوشت نشانه خباثت باطن است و متوسط نشانه نیکخوئی.وزردی چهره نشانه بدی ومرض باطن است.

ریش کوسه دلیل زیرکی و دانائی و گول نشانی وقار وتمکین ودراز نشانه حماقت و پرموئی ریش نشانه بلادت(کندذهنی) و عبادت است.

کتف لاغر دلیل بدسیرتی و کتف پر مو نشانه بی دولتی است. کتف صاف و متوسط دلیل عقل و دولتمندی و سعادت و لطف و فراخی

بازوی دراز و بغل پرگوشت نشانه نیکبختی و فراخی روزی وبازوی خرد و بغل خشک نشانه بیدولتی است.

سینه گشاده و پرگوشت نشانه نیکبختی و تنگ و صاف نشانه نحوست و بدبختی است.

پستان فربه نشانه دولت واولاد است.و کوچک نشانه نخوست و بدبختی و جهل است.

شکم بزرگ علامت حماقت و میانه نشانه بزرگی عقل و تیزی هوش است. خط روی شکم نشانه مرگ بوسیله شمشیر است. دو خط نشانه خوش صحبتی با زنان است. سه خط نشانه عقل و هوش و چهار یا پنج خط نشانه اقبال است.

ناف بزرگ و گول نشانه دولت و سخاوت است.

پشت پهن دلیل قوّت غضب و تکبّر و پشت کج نشانه بداخلاقی و پشت دراز نشانه نحوست و متوّسط دلیل سعادت است.

رنگ سرخ آتشین دلیل زودرنجی و در کار تیزی کردن و رنگ سبز نشانه بدی باطن و رنگ سرخ و سفید نشانه اخلاق مبارک است. رنگ سرخ مایل به سیاهی نشانه بداخلاقی و گندم گون نشانه اخلاق حسنه ودانائی و ادراک و نیکبختی است.

نرمی بدن نشانه قوّت فهم و لطافت طبیعت و سختی بدن نشانه قوّت بدن و بزرگی طبیعت وصنعت فهم؟

پوست نرم و باریک نشانه مبارکی و نیکی است.

موی سخت دلیل شجاعت واستقلال و بسیار نرم دلیل ترسیدن است. کثرت موی بر سینه و شکم دلیل کم تیگی؟ و کمی موی نشانه لزافت و دانائی است. موی بیرنگ نشانه حماقت و موی میگون نشانه شجاعت است. موی متوسط از لحاظ سیاهی و سختی و نرمی نشانه عقل واعتدال.

صدا وآواز بلند نشانه بهادری و نرم و باریک نشانه اخلاق نیکو و آواز غنّه(از توی بینی) دلیل تکبّر و غرور است. آواز ناخوش دلیل حماقت و بداصلی و سخن تیز گفتن نشانه بدخلقی و سخن در حالت دست زدن گفتن نشانه دانائی است.

خنده به قهقهه دلیل سفاهت وبی حیائی و تبسّم دلیل حیا و وقار و تمکین و خوش اخلاقی است.

قد بلند نشانه حماقت و قد قصیر نشانه فتنه انگیزی و قد دوتا نشانه کینه وعداوت و قد میانه نشانه حکمت و دانائی است. قد مناسب را یکصد و بیست انگشت؟ گفته اند وکمتر یا بیشتر از این خوب نیست.

راه رفتن کسی اگر دراو کجی باشد، دلیل این است که بدگوی بزرگان گردد. آنکه در رفتن سرین را حرکت دهد دلیل بیماری اینه؟ است. تیز و تند رفتن دلیل قهر و غضب جهالت است. به آهستگی دلیل غمناکی است. پاها را محکم بر زمین زدن نشانه بدبختی و قد دراز دلیل جهالت و حماقت است.

کف دست پرگوشت نشانه دولت و رنگ سرخ دلیل دولت و خوبی و پاکی طبیعت فرد است. زردی کف دست نشانه فسق و فجور است. سفید وسیاه بودن نشانه بدبختی است. خطوط خیل زیاد و خیلی کم زبونند وتعداد متوسط نشانه سعادتمندی است.

انگشتان دراز نشانه طول عمرند و باریک ونرم نشانه نیکبختی. فربه و کج وسخت نشانه بدیختی است. اگر هنگام کنار هم گذاشتن انگشتان سوراخ ظاهر شود نشان بیدولتی و اگر شوراخ ظاهر نگردد نشانه دولت است.

ناخن سرخ رنگ نشان علم و عقل ودانائی است. ناخن زرد وسیاه دلیل پریشانی و افلاس وبدبختی است.

ذکر(آلت) کج نشانه فسق و فجور است. وراست نشانه صلاح وراستی. زیادی رگ روی آلت نشانه عسرت وافلاس است.

بیضه(خصیه) یکی بزرگ ودیگری خرد نشانه تمایل جنسی و شهوت زیاد است. اگر بیضه راست کوچک باشد نطفه وی دختران زاید و اگر چپ خورد باشد پسران زاید. برخی گفته اند که دراوّل دلیل ودر آخیر فسق و فجور است.

ران فربه وچاق نشانه شهوت و ران بزرگ و کم مو نشانه دولتمندی است. موی دراز بر ساق نشانه تنگدستی و محرومیت از سواری و ساق دراز نشانه تکبّر و دشمنی است. ساق بسیار خورد نشانه افلاس و متوسط دلیل شجاعت و سخاوت و نیکبختی است.

کعب(قوزک)های پا اگر پرگوشت باشد نشانه آسودگی و مو روی کعبین نشانه قلّت اولاد است. یک کعب بزرگ و دیگری کوچک نشانه حبس و زندان زیاد و یکی خورد و دیگری گول؟ نشانی دولت است. یکی بلند ودیگری کج دلیل غمناکی وافلاس است.

پاشنه خورد و ملایم نشانه توانگری و بزرگ و کج نشانه سختی است. پاشنه پرگوشت و در وقت حرکت پنهان داشتن نشانه دزدی او است.

پشت پا بلند با موی کم نشانه نیکی و سعادت و مبارکی است.

کف پا زرد وسیاه نشانه قلّت اولاد وفسخ و فجور است. و کف پای بدون خط دلیل بر محرومی از سواری و کف پای سرخ ونرم دلیل عقل و دولت است. نشان بیرق و ناقوس در کف پا نشانه دولت ودبدبه است.

انگشتان پا دراز و باریک نشانه تیزفهمی و کوتاه و سطبر نشانه کم فهمی است. انگشتان متصل به هم نشانه نیکی وخوبی و متفرّق دلیل زبونی است. سبّابه پا(اشاره)بزرگتر از ابهام(شست) نشانه نیکبختی و ازدواج بسیار است، که درعقد او بمیرند. اگر انگشت مذکور کوچک باشد نشانه این است که قبل از زن بمیرد. اگر ابهام بسیار عریض وبزرگ باشد نشانی سفر بسیار است. اگر تمامی انگشتان پا کوچک باشند نشانه بداصلی است.

ناخنهای پا زرد و سیاه نشانه بیماری است. وسرخ و صاف دلیل هنر و دانائی

******** والله اعلم بالصواب ********

   نقل از: کتاب کنزالحسینی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


cialis 20mg directions
یکشنبه 2 تیر 1398 11:12 ب.ظ

Regards! I appreciate it!
precios de cialis generico how to purchase cialis on line buy cialis uk no prescription achat cialis en europe cialis generique 5 mg ou trouver cialis sur le net cialis online acquisto online cialis buy cialis online legal order cialis from india
buy original cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 07:47 ق.ظ

Good information. Thanks a lot!
cialis rezeptfrei sterreich buy original cialis cialis 5 mg schweiz we use it 50 mg cialis dose cheap cialis cialis online cialis farmacias guadalajara cialis generico online we recommend cheapest cialis buy generic cialis
cialis kaina
شنبه 1 تیر 1398 04:21 ب.ظ

Awesome content. Thank you.
link for you cialis price walgreens price for cialis only now cialis 20 mg when will generic cialis be available cialis savings card prices on cialis 10 mg cialis from canada generic cialis 20mg uk cialis rckenschmerzen generic cialis at walmart
viagra & cialis
جمعه 31 خرداد 1398 11:39 ب.ظ

Seriously loads of excellent knowledge!
cialis 30 day sample what is cialis preis cialis 20mg schweiz cialis 100mg suppliers cialis online nederland free generic cialis cialis tablets australia fast cialis online discount cialis cialis y deporte
Buy cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 07:41 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis prices in england cialis uk cialis lilly tadalafi cialis y deporte prices for cialis 50mg cialis 20 mg cialis side effects cialis 5 mg funziona cialis generico milano generic cialis review uk
online pharmacy cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:35 ب.ظ

Wonderful information. Kudos!
cialis soft tabs for sale purchasing cialis on the internet tadalafilo fast cialis online cialis reviews cialis 20 mg cialis online napol cialis coupons buy generic cialis 200 cialis coupon
http://monmica.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:39 ب.ظ

Kudos. Terrific information.
5 mg cialis coupon printable cialis super acti cialis et insomni online prescriptions cialis buying cialis overnight try it no rx cialis warnings for cialis cialis 20 mg best price cialis generico milano cialis generisches kanada
http://siwiga.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:25 ق.ظ

Fantastic content. Thank you.
cialis baratos compran uk cialis flussig cialis 20 mg acquistare cialis internet cialis daily dose generic viagra vs cialis vs levitra cialis soft tabs for sale weblink price cialis cialis farmacias guadalajara cialis online nederland
is there a generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:41 ق.ظ

Thank you. Loads of posts.

no prescription cialis cheap female cialis no prescription cialis daily new zealand generic cialis pill online are there generic cialis cialis lowest price enter site natural cialis buying cialis overnight cialis 50 mg soft tab comprar cialis 10 espa241a
Cialis canada
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:44 ب.ظ

You made your position quite nicely!.
cialis lilly tadalafi compare prices cialis uk effetti del cialis costo in farmacia cialis cialis tablets buy cialis sample pack cialis tadalafil online opinioni cialis generico cialis y deporte cialis online
Cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:23 ق.ظ

Thanks. Quite a lot of material!

rx cialis para comprar if a woman takes a mans cialis ou acheter du cialis pas cher only now cialis 20 mg buying brand cialis online cialis generico in farmacia cialis arginine interactio buy cheap cialis in uk we recommend cheapest cialis cialis for sale in europa
does cialis cause cancer
شنبه 25 خرداد 1398 08:33 ب.ظ

Appreciate it, Numerous facts!

cialis cuantos mg hay cialis 100mg suppliers we recommend cialis info cialis kaufen bankberweisung cialis ahumada cialis 20mg ou acheter du cialis pas cher 40 mg cialis what if i take 200 cialis coupon cialis sans ordonnance
how long does cialis stay in system
شنبه 25 خرداد 1398 06:27 ق.ظ

Really many of helpful info.
we choice cialis uk cialis for sale in europa cialis 5mg prix fast cialis online cialis soft tabs for sale cialis uk next day discount cialis cialis dose 30mg buy generic cialis cialis dosage
http://vieporde.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 01:48 ق.ظ

Thank you! I like it!
viagra cialis levitra cialis coupon ou acheter du cialis pas cher only best offers cialis use buy cialis uk no prescription cialis generico in farmacia cialis 5mg cialis cuantos mg hay purchasing cialis on the internet cialis 20mg preis cf
best generic drugs cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:08 ب.ظ

Thank you. Ample data!

look here cialis cheap canada we recommend cialis best buy cialis generico postepay ou acheter du cialis pas cher miglior cialis generico 5 mg cialis pharmacie en ligne buying brand cialis online cialis en mexico precio free cialis cialis therapie
Cialis 20 mg
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:09 ب.ظ

Kudos, I appreciate it!
free generic cialis cialis 5 mg schweiz enter site very cheap cialis sialis generico cialis mexico when will generic cialis be available canadian discount cialis cialis 20 mg cialis for daily use cialis daily
viagra medikament
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:02 ب.ظ

Since the admin of this web site is working, no doubt very quickly it will be famous, due to its feature contents.
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:01 ب.ظ

You actually reported this exceptionally well.
cheap cialis brand cialis generic cialis 20 mg cut in half cialis 20 mg cost cialis uk usa cialis online only now cialis 20 mg online prescriptions cialis cialis coupon generic cialis soft gels
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:21 ب.ظ

You said it adequately..
when will generic cialis be available viagra vs cialis estudios de cialis genricos canadian drugs generic cialis cialis prices in england cialis 5 mg schweiz tarif cialis france free cialis price cialis best canadian cialis
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 11:43 ق.ظ

With thanks. Loads of postings.

cialis for bph calis cialis generico cialis farmacias guadalajara safe dosage for cialis wow cialis 20 cialis sicuro in linea price cialis wal mart pharmacy cialis mit grapefruitsaft prescription doctor cialis
http://canadianorderpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 06:02 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
canadian prescriptions online canadian pharmacy viagra brand canadian rxlist how safe are canadian online pharmacies canadian discount pharmacies in canada canadian medications online canada medications cheap online canadian discount pharmacies canadian pharmacy viagra brand candida viagra
Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 11:08 ق.ظ

Wonderful advice. Cheers!
how to purchase cialis on line walgreens price for cialis when can i take another cialis achat cialis en itali cialis en mexico precio cialis dosage recommendations cialis canada we recommend cialis info cialis generico en mexico ou trouver cialis sur le net
buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:57 ب.ظ

Awesome facts. Thank you!
cialis qualitat cialis mit grapefruitsaft cialis 20mg cialis rezeptfrei compare prices cialis uk cialis generic tadalafil buy achat cialis en europe cost of cialis per pill cialis generico lilly discount cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:08 ب.ظ

You explained that well!
cialis para que sirve recommended site cialis kanada sialis cialis 5mg prix cialis prices in england cialis for sale in europa buy cialis cheap 10 mg online cialis cialis generico in farmacia click here cialis daily uk
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:05 ق.ظ

With thanks. Excellent stuff.
cialis dose 30mg we recommend cialis info cialis for bph cialis vs viagra buy name brand cialis on line cialis daily non 5 mg cialis generici cialis prices cialis kamagra levitra non 5 mg cialis generici
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:45 ب.ظ

Wonderful content. With thanks!
weblink price cialis dosagem ideal cialis opinioni cialis generico cialis tadalafil online tadalafil 20 mg what is cialis canadian drugs generic cialis acquistare cialis internet buy cialis sample pack cialis 10mg prix pharmaci
buy cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 07:38 ق.ظ

Perfectly expressed really! !
cialis mit grapefruitsaft cialis free trial cialis generico milano cialis bula we recommend cheapest cialis cialis cuantos mg hay cialis para que sirve cialis patentablauf in deutschland prezzo di cialis in bulgaria price cialis wal mart pharmacy
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 07:41 ب.ظ

Regards. Loads of material!

purchasing cialis on the internet opinioni cialis generico cialis name brand cheap cialis generic availability viagra or cialis cialis daily dose generic cialis rckenschmerzen cialis daily new zealand enter site very cheap cialis walgreens price for cialis
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 07:17 ق.ظ

Awesome facts, Kudos.
cialis online cialis flussig cialis generico in farmacia only now cialis for sale in us dosagem ideal cialis cialis in sconto preis cialis 20mg schweiz cipla cialis online buy name brand cialis on line cialis 5 mg buy
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:13 ب.ظ

Thanks, Useful information.
click here take cialis american pharmacy cialis cialis dosage amounts ou trouver cialis sur le net low dose cialis blood pressure buying brand cialis online cialis canada on line cialis dosage amounts cialis reviews comprar cialis navarr
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30