تبلیغات
علوم غریبه-دعا و اذکار-موجودات ماورایی-علم اعداد. - در باب علم قیافه شناسی

هر که را روی نکو خوی نکوست زنده و مرده من از آن اوست


Admin Logo
themebox Logo

جاوا اسكریپت



نویسنده :shahin
تاریخ:پنجشنبه 16 دی 1389-12:36 ب.ظ

در باب علم قیافه شناسی

در باره علم قیافه

فلاسفه و حکماء از جوارح انسانی برای دریافت کردن اخلاق حسنه و صفات سیئه استفاده کرده اند. و با تجربه دریافته ند که هر عضو از اعضاء ظاهری نشانه ای است از صفات باطنی.

بر صداقت این علم این حدیث را ذکر کرده اند:

« کل طویل احمق الّا عمر و کل شِبَر فتنه الّا علی».

البته این حدیث به گونه دیگری هم نقل شده است:

« کل طویل احمق الّا احمد و کل قصیر فتنه الّا علی».

حکایت:

گویند مردی در کتاب خواند که ریش دراز نشانه حماقت است. ریش خودش خیلی دراز بود، به همین دلیل ریشش را در دست گرفت و جلوی چراغ برد تا زیادی ریشش بسوزد. وقتی شعله در گرفت تمام ریشش بسوخت. همین کار او نشانه حماقتش بود!؟

************ علامات *************

سر بزرگ نشانه عقل و سخاوت است. کوچکی و ناهمواری سرنشانه حماقت و جهالت است.

پیشانی بی شکن نشانه بدنفسی و تکبّر و گزافست. پیشانی متوسط با چین و چروک نشانه صدق و محبّت و تدبیر است. و ناصیه تنگ دلیل نادانی و جبن و عسرت و افلاس است. شکن پهن و ناصیه بلند دلیل غصه و غمناکی است. برخی گفته اند که خطوط شکن نشانه زیادی عمر است. یک خط نشانه ده سال و دوخط نشانه بیست سال و ....

مژه بزرگ و دراز و کشیده نشانه زشتی و تندخویی و غرور و جهالت است. ومژه گنجان(جمع و جور) نشانه الفت و مهربانی وعلاقه به جنس مخالف است. مژه متوسط و سیاه نشان فهم و ریاضت و سخاوت و لطافت مزاج است.

ابرویی که از طرف بینی باریک باشد نشانه نزاع و فتنه انگیزی است. وابروی بلند نشانی ابلهی و غرور است.

چشم سیاه و بزرگ دلیل سستی و کاهلی است و چشم خورد دلیل سبکساری و کم فهمی است. و متوسط نشانه وها و حیاست. چشم مایل به سمت داخل نشان تکبّر و بدی و خیانت و برجسته نشانه بیحیایی و بخل است. چشم پرّان دلیل مکر و حیله و دزدی است. سرخی زیاد و بی درد چشم دلیل کثرت عمر و شجاعت است. چشم ازرق(کبود) بدترین چشمها است و دلیل بخل و بی حیایی و بی همّتی می باشد.چشم سبز و کوچک و لرزان دلیل مکر و حیله و شهوت بسیار است. چشم گول نشانه نحوست است. چشم مایل به درازی نشانه نیکبختی و مبارکی است. و چشم دراز نشانه اخلاق جمیله است.

گوش بزرگ نشانه خوبی و قوّت حافظه و طول عمر و تند خوئی در بعضی اوقات است. گوش خورد(کوچک) نشانه جهالت و نادانی است. گوش متوّسط نشان عقل و دانائی و نیکبختی است. گوشت پر گوشت نشانه دولت و ثروت است.

بینی باریک دلیل سبکی عقل است و پهن و فراخی سوراخ بینی نشانه غلبه شهوت و غضبناکی است. بینی خمیده به طرف چپ نشانی نفاق و شرارت است. بینی بزرگ و دراز و نوک خمیده مانند نوک طوطی دلیل دولت و گشادگی رزق است. بینی متوّسط در بلندی و پستی و فراخی و تنگی دلیل صحّت حواس باطنی است و کمر پست نشانی افلاس است.

لب دراز نشانه حماقت و غلاظت طبیعت و کینه ورزی است. ولب باریک نشانه فهم و لطافت مزاج. سرخی لب نشانه نیکبختی و خوش اصلی و سبزی و سیاهی نشانه بدنفسی و بداصلی است و سفیدی لب نشانه مرض و بیماری است.

دهن گشاد نشانه شجاعت و تنگ دلیل هراس است. فراخی دهن برای زنان نشانه زیادی شهوت است.

دندان بزرگ دلیل شرارت و دندان کوچک و متفرق نشانه صحت بدن است. دندان کج و ناهموار نشانه مکر و حیله و خیانت و دندان ناهموار و متوسط نشانه نیکبختی و امانت و عدالت است. تعداد ۳۰ تا ۳۲ دندان نشانه دولت و فراخی و کمتر از ۳۰ دلیل افلاس است.

کام و زبان سرخ دلیل نیکبختی و سیاه و زرد نشانه نحوست و زشتی و بدخوئی است.

چانه(زنخ) کمی باریک نشانه نیکخوئی و پرگوشت نشانه جهالت تکبّر و فخر است. و چانه متوسط نشانه عشق؟ و هنر است.

گردن کوتاه نشانه مکر و خیانت و گردن دراز و باریک دلیل جبن و حماقت است. خطّی که در میان گردن باشد نشانه درازی عمر و هنرمندی است. و سه خط نشانه دولت است.

چهره فربه دلیل کاهلی و جهل و نسیان و سخت مزاجی وخشک وکم گوشت نشانه خباثت باطن است و متوسط نشانه نیکخوئی.وزردی چهره نشانه بدی ومرض باطن است.

ریش کوسه دلیل زیرکی و دانائی و گول نشانی وقار وتمکین ودراز نشانه حماقت و پرموئی ریش نشانه بلادت(کندذهنی) و عبادت است.

کتف لاغر دلیل بدسیرتی و کتف پر مو نشانه بی دولتی است. کتف صاف و متوسط دلیل عقل و دولتمندی و سعادت و لطف و فراخی

بازوی دراز و بغل پرگوشت نشانه نیکبختی و فراخی روزی وبازوی خرد و بغل خشک نشانه بیدولتی است.

سینه گشاده و پرگوشت نشانه نیکبختی و تنگ و صاف نشانه نحوست و بدبختی است.

پستان فربه نشانه دولت واولاد است.و کوچک نشانه نخوست و بدبختی و جهل است.

شکم بزرگ علامت حماقت و میانه نشانه بزرگی عقل و تیزی هوش است. خط روی شکم نشانه مرگ بوسیله شمشیر است. دو خط نشانه خوش صحبتی با زنان است. سه خط نشانه عقل و هوش و چهار یا پنج خط نشانه اقبال است.

ناف بزرگ و گول نشانه دولت و سخاوت است.

پشت پهن دلیل قوّت غضب و تکبّر و پشت کج نشانه بداخلاقی و پشت دراز نشانه نحوست و متوّسط دلیل سعادت است.

رنگ سرخ آتشین دلیل زودرنجی و در کار تیزی کردن و رنگ سبز نشانه بدی باطن و رنگ سرخ و سفید نشانه اخلاق مبارک است. رنگ سرخ مایل به سیاهی نشانه بداخلاقی و گندم گون نشانه اخلاق حسنه ودانائی و ادراک و نیکبختی است.

نرمی بدن نشانه قوّت فهم و لطافت طبیعت و سختی بدن نشانه قوّت بدن و بزرگی طبیعت وصنعت فهم؟

پوست نرم و باریک نشانه مبارکی و نیکی است.

موی سخت دلیل شجاعت واستقلال و بسیار نرم دلیل ترسیدن است. کثرت موی بر سینه و شکم دلیل کم تیگی؟ و کمی موی نشانه لزافت و دانائی است. موی بیرنگ نشانه حماقت و موی میگون نشانه شجاعت است. موی متوسط از لحاظ سیاهی و سختی و نرمی نشانه عقل واعتدال.

صدا وآواز بلند نشانه بهادری و نرم و باریک نشانه اخلاق نیکو و آواز غنّه(از توی بینی) دلیل تکبّر و غرور است. آواز ناخوش دلیل حماقت و بداصلی و سخن تیز گفتن نشانه بدخلقی و سخن در حالت دست زدن گفتن نشانه دانائی است.

خنده به قهقهه دلیل سفاهت وبی حیائی و تبسّم دلیل حیا و وقار و تمکین و خوش اخلاقی است.

قد بلند نشانه حماقت و قد قصیر نشانه فتنه انگیزی و قد دوتا نشانه کینه وعداوت و قد میانه نشانه حکمت و دانائی است. قد مناسب را یکصد و بیست انگشت؟ گفته اند وکمتر یا بیشتر از این خوب نیست.

راه رفتن کسی اگر دراو کجی باشد، دلیل این است که بدگوی بزرگان گردد. آنکه در رفتن سرین را حرکت دهد دلیل بیماری اینه؟ است. تیز و تند رفتن دلیل قهر و غضب جهالت است. به آهستگی دلیل غمناکی است. پاها را محکم بر زمین زدن نشانه بدبختی و قد دراز دلیل جهالت و حماقت است.

کف دست پرگوشت نشانه دولت و رنگ سرخ دلیل دولت و خوبی و پاکی طبیعت فرد است. زردی کف دست نشانه فسق و فجور است. سفید وسیاه بودن نشانه بدبختی است. خطوط خیل زیاد و خیلی کم زبونند وتعداد متوسط نشانه سعادتمندی است.

انگشتان دراز نشانه طول عمرند و باریک ونرم نشانه نیکبختی. فربه و کج وسخت نشانه بدیختی است. اگر هنگام کنار هم گذاشتن انگشتان سوراخ ظاهر شود نشان بیدولتی و اگر شوراخ ظاهر نگردد نشانه دولت است.

ناخن سرخ رنگ نشان علم و عقل ودانائی است. ناخن زرد وسیاه دلیل پریشانی و افلاس وبدبختی است.

ذکر(آلت) کج نشانه فسق و فجور است. وراست نشانه صلاح وراستی. زیادی رگ روی آلت نشانه عسرت وافلاس است.

بیضه(خصیه) یکی بزرگ ودیگری خرد نشانه تمایل جنسی و شهوت زیاد است. اگر بیضه راست کوچک باشد نطفه وی دختران زاید و اگر چپ خورد باشد پسران زاید. برخی گفته اند که دراوّل دلیل ودر آخیر فسق و فجور است.

ران فربه وچاق نشانه شهوت و ران بزرگ و کم مو نشانه دولتمندی است. موی دراز بر ساق نشانه تنگدستی و محرومیت از سواری و ساق دراز نشانه تکبّر و دشمنی است. ساق بسیار خورد نشانه افلاس و متوسط دلیل شجاعت و سخاوت و نیکبختی است.

کعب(قوزک)های پا اگر پرگوشت باشد نشانه آسودگی و مو روی کعبین نشانه قلّت اولاد است. یک کعب بزرگ و دیگری کوچک نشانه حبس و زندان زیاد و یکی خورد و دیگری گول؟ نشانی دولت است. یکی بلند ودیگری کج دلیل غمناکی وافلاس است.

پاشنه خورد و ملایم نشانه توانگری و بزرگ و کج نشانه سختی است. پاشنه پرگوشت و در وقت حرکت پنهان داشتن نشانه دزدی او است.

پشت پا بلند با موی کم نشانه نیکی و سعادت و مبارکی است.

کف پا زرد وسیاه نشانه قلّت اولاد وفسخ و فجور است. و کف پای بدون خط دلیل بر محرومی از سواری و کف پای سرخ ونرم دلیل عقل و دولت است. نشان بیرق و ناقوس در کف پا نشانه دولت ودبدبه است.

انگشتان پا دراز و باریک نشانه تیزفهمی و کوتاه و سطبر نشانه کم فهمی است. انگشتان متصل به هم نشانه نیکی وخوبی و متفرّق دلیل زبونی است. سبّابه پا(اشاره)بزرگتر از ابهام(شست) نشانه نیکبختی و ازدواج بسیار است، که درعقد او بمیرند. اگر انگشت مذکور کوچک باشد نشانه این است که قبل از زن بمیرد. اگر ابهام بسیار عریض وبزرگ باشد نشانی سفر بسیار است. اگر تمامی انگشتان پا کوچک باشند نشانه بداصلی است.

ناخنهای پا زرد و سیاه نشانه بیماری است. وسرخ و صاف دلیل هنر و دانائی

******** والله اعلم بالصواب ********

   نقل از: کتاب کنزالحسینی




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


canada online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 07:04 ق.ظ

Seriously plenty of valuable material!
online pharmacies tech school online canadian pharmacies canadian pharmacycanadian pharmacy legitimate canadian mail order pharmacies canada online pharmacies reviews canadian medications canada rx cialis from canada online pharmacies in usa the best canadian online pharmacies
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:52 ق.ظ

You actually explained that fantastically!
cialis prezzo di mercato ou trouver cialis sur le net cialis generico in farmacia cialis 20 mg cialis 05 deutschland cialis online the best choice cialis woman non 5 mg cialis generici cialis patent expiration achat cialis en itali
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:51 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
canadian pharmacy online 24 canada vagra how safe are canadian online pharmacies online pharmacy buy viagra now north west pharmacies canada good canadian online pharmacies canadian online pharmacy rx from canada canada medications buy
http://cialisb.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:35 ق.ظ

Excellent material. Appreciate it!
cialis coupon non 5 mg cialis generici cialis prices in england cialis tablets for sale tadalafil generic tadalafil 5mg walgreens price for cialis cialis generico online cialis generico online low cost cialis 20mg
cialisvonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:41 ب.ظ

Terrific forum posts. Thanks a lot.
cialis 10mg prix pharmaci generic cialis pill online generic low dose cialis cialis cost cialis 5 mg buy free cialis cialis generique low cost cialis 20mg cialis generico in farmacia brand cialis nl
viagra from usa pharmacy
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:42 ق.ظ

Amazing advice. Cheers.
sildenafil buy uk buy generic sildenafil age to buy viagra buy viagra at buy viagra soft tabs buy viagra online no prescription uk viagra pharmacy online viagra buy viagra vigra viagra online usa viagra online cheap uk
price cialis wal mart pharmacy
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:19 ب.ظ

Thanks a lot! Loads of forum posts.

buying cialis overnight cialis online opinioni cialis generico tadalafil 20mg cialis price in bangalore cialis 20 mg cut in half we like it safe cheap cialis buy cialis uk no prescription tadalafil tablets generic cialis review uk
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:56 ق.ظ

Thanks, I appreciate this.
cialis 5 mg effetti collateral we use it 50 mg cialis dose cialis pas cher paris where do you buy cialis wow look it cialis mexico legalidad de comprar cialis generic cialis with dapoxetine tadalafilo cialis canada on line cialis tablets
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:26 ب.ظ

Appreciate it. Lots of forum posts!

cialis pas cher paris enter site natural cialis cialis great britain dose size of cialis click now buy cialis brand click here to buy cialis enter site very cheap cialis achat cialis en itali cialis professional yohimbe female cialis no prescription
Viagra prices
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:58 ق.ظ

Amazing information. Thanks a lot!
viagra pharmacy levitra viagra prices uk where to buy viagra for women viagra buy viagra pharmacy viagra buy viagra usa where can i buy real viagra best buy for viagra where can i buy viagra uk buy viagra in pharmacy how to buy viagra without seeing a doctor
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 06:10 ب.ظ

Appreciate it. A lot of content!

cialis 5 mg scheda tecnica where do you buy cialis how does cialis work dose size of cialis cialis rezeptfrei cialis efficacit online cialis viagra vs cialis cialis rckenschmerzen prezzo cialis a buon mercato
Buy cialis
شنبه 4 فروردین 1397 11:14 ب.ظ

Helpful tips. Thank you.
cialis bula cialis official site buy cialis online legal we choice free trial of cialis generic cialis levitra enter site 20 mg cialis cost achat cialis en suisse cialis 5 effetti collaterali cialis generic availability cialis 5 mg effetti collateral
Cialis pills
پنجشنبه 2 فروردین 1397 06:13 ب.ظ

You actually expressed it fantastically!
wow look it cialis mexico cialis online holland where to buy cialis in ontario where to buy cialis in ontario cialis farmacias guadalajara cialis arginine interactio order a sample of cialis cialis farmacias guadalajara acheter cialis meilleur pri cialis prezzo al pubblico
latishacakmak.weebly.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:46 ب.ظ
I don't know if it's just me or if everybody else encountering issues
with your site. It looks like some of the text
on your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well?
This could be a problem with my internet browser because I've had
this happen before. Appreciate it
How do you get taller?
شنبه 14 مرداد 1396 06:20 ب.ظ
I have read so many posts about the blogger lovers except this
piece of writing is really a pleasant piece of writing, keep it up.
Wendy
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:14 ب.ظ
Hi everybody, here every person is sharing such familiarity, so it's pleasant
to read this web site, and I used to pay a visit this
blog everyday.
Maik
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:46 ب.ظ
Hello! Do you know if they make any plugins to
help with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
I'm not seeing very good success. If you know of any please share.
Thanks!
Lin
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:15 ق.ظ
Magnificent items from you, man. I have be aware your stuff
prior to and you're just too magnificent.
I really like what you have bought right here, certainly like what you're
saying and the way by which you are saying it.
You make it entertaining and you still take care
of to stay it sensible. I cant wait to learn far more
from you. This is actually a wonderful web site.
manicure
شنبه 9 اردیبهشت 1396 01:34 ب.ظ
Outstanding post however , I was wondering if you could write a litte
more on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit
further. Bless you!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:46 ق.ظ
What's Taking place i am new to this, I stumbled
upon this I've found It positively helpful and it has
aided me out loads. I hope to give a contribution & help different users like its aided me.
Good job.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:30 ب.ظ
Thanks for the auspicious writeup. It actually was a enjoyment account it.

Glance complex to far brought agreeable from you! However, how
could we keep in touch?
zahra
سه شنبه 1 بهمن 1392 06:58 ب.ظ
علم چهره شناسی از اون دسته علم هایی هست که سینه به سینه از استاد به شاگرد منتقل میشه. متاسفانه مطلب شما به هیچ عنوان درست نیست( تقریبن میشه گفت اکثر خصوصیات اخلاقی رو برعکس نوشتید! )
رضا
جمعه 20 مرداد 1391 01:12 ق.ظ
مزخرفه
elika
پنجشنبه 16 دی 1389 09:43 ب.ظ
matalebeton aliyeh movafagh bashid.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر