تبلیغات
علوم غریبه-دعا و اذکار-موجودات ماورایی-علم اعداد. - جهت بیماریهای جسمانی

هر که را روی نکو خوی نکوست زنده و مرده من از آن اوست


Admin Logo
themebox Logo

جاوا اسكریپتنویسنده :shahin
تاریخ:پنجشنبه 16 دی 1389-12:40 ب.ظ

جهت بیماریهای جسمانی

برای دفع حشرات موذی- نسخه گیاهی 

۱-  برای دور کردن عقرب و مار وحشرات موذی، زرنیخ،انغوزه،برگ یاسمین و زنجبیل را به مقدار مساوی مخلوط کرده و بکوبد و با سرگین تازه گاو مخلوط کند و گلوله ساخته در سایه خشک کند. در هر جا آنرا دود کند،  این جانوران می گریزند.

۲- برای تسکین درد گزیدگی عقرب، محل زخم را با روغن گاو چرب کند. درد ساکن شود.

۳- مجرّب است. برای گزیدگی عقرب، اطراف مقعد را با روغن خوشبو چرب کند. درد ساکن شود.

۴- مجرّب است. برای  گزیدگی مار، اگر داروی پاک پیدا نشد؛ مقدار ۲ مثقال از مدفوع دیگری گرفته(و به محل مالیده؟) وآنرا به آب فرو برد. زهر از بدن بیرون می شود.

۵-  برای دور کردن کیک،اگر کبریت دراوند را در خانه دود کند، می میرند یا می گریزند.

۶-  برای خارج کردن کیک از گوش،اگردر گوش راست رفته باشد بیضه چپ را در دست راست بگیرد و اگردر گوش چپ رفته باشد بیضه راست  را در دست چپ بگیرد، بزودی بیرون می آید.

۷-  برای دور کردن پشه،اگر گشنیز و گلقند  را در خانه دود کند، می گریزند. اگر سپند نزدیک سر و پای شخص بگذارد، پشه به او نزدیک نمی شود.

برای تقویت قوه باء(میل جنسی) - نسخه گیاهی
 
برای دفع سرعت انزال ناشی از حرارت(در افراد گرم مزاج)، ۶ پیمانه سبوس اسپغول  را با ۱۰ پیمانه تخم خرفه و ۴ پیمانه گشنیز خشک آسیاب شده مخلوط کرده و بکوبد و هر روز ۴ پیمانه را با شیر تازه گاو مخلوط کند و علی الصّباح بنوشد.
برای آسانی وضع حمل - نسخه گیاهی 

۱-  به زنی که درد زایمان دارد کف! آویزان نماید.

۲- مجرّب است. به زنی که درد زایمان دارد پوست تخم مرغ آرد شده محلول در آب بنوشاند.

۳- اگر برای زنی که درد زایمان دارد پنجال(پنجه!) کبوتر دود کند بچه فوراً ساقط می شود.

برای تقویت چشم  و قوه بینایی

زعفران را با نبات مصری و کافور به سه نسبت برابر مخلوط کند وبکوبد. بعداز آن مخلوط مانند سرمه در چشم بکشد. مجرّب است.

ایضاً

اگر در هنگام طلوع آفتاب چشم ها را در آب خنک باز نماید؛ روشنایی و قوّت چشم زیاد می شود. مجرّب است.

برای دفع موی چشم

زهره بز را با نشادر مخلوط کند وبکوبد. بعد موی چشم را بکند واز آن مخلوط مانند سرمه در چشم بکشد دیگر موی نمی روید. مجرّب است.

برای درمان سرخی چشم

نمک را در آب خالص حل کند و از آن در چشم بچکاند و بخوابد.قبل از بیدار شدن از خواب سرخی زایل گردد. مجرّب است.

برای گازگرفتگی سگ - نسخه گیاهی
اگر سگی کسی را گاز بگیردو نداند که آن سگ دیوانه(هار)بوده یانه مقداری خمیر برآن محل بمالند اگر سگان دیگر آن خمیر را بخورند دیوانه نبوده است واگرنخورند دیوانه بوده است. واگر ان خمیر را به خروس دهند و خروس بمیرد،دیوانه بوده است.
برای گزیدن هزارپا- نسخه گیاهی
 
هزار پا ۴۴ پا دارد واز گزیدن آن سوزش شدیدی ایجاد می شود؛ ومالیدن نمک و سرکه نافع است.
برای جلوگیری ازآسیب رسیدن به چشم- نسخه گیاهی
 
برای جلوگیری از بیرون آمدن آبله ازچشم کمی حنا را باآب مخلوط کرده به کف پای کودک بمالید.مجرّب است.
برای دفع سرعت انزال- نسخه گیاهی 
بدان كه از جمله چیزهایى كه رفع سرعت انزال مى كند و از جمله مجربات است تخم انجره(گزنه) را كوبیده و با پیه بى نمك ممزوج كنند، و چند مرتبه بر قضیب بمالند، كاملا مفید و نافع خواهد بود.
برای بیرون آوردن گلوله وآهن از بدن- نسخه گیاهی

اگر می خواهی که  گلوله وآهن را از بدن بیرون کنی، تخم هنظل(هندوانه ابوجهل) را برداشته و کوبیده به صورت معجون درآورده و بر روی زخم بریز هرگونه آهن بیرون می آید. مجرّب است.

برای درمان بیماری - نسخه گیاهی 

اگر می خواهی که مرض خاص انسانی را مداوا کنی؛ دوتکه سیر،  دوتکه فلفل،  دوتکه قرنفل،  دوتکه جویز،  دوتکه کنگر،  دوتکه بذرفلفل،  دوقاشق ماست،  دوقاشق صبر زرد، شیر، زنجبیل، زعفران، ویک مثقال کره، عطر، چهار پیمانه شیرگاو را با چربی شیر(خامه) وعسل درظرفی ریخته و به مدت ده یا بیست روز به بیمار بدهد.

 درمان بیماریهای جسمانی

برای دفع حشرات موذی- نسخه گیاهی 

۱-  برای دور کردن عقرب و مار وحشرات موذی، زرنیخ،انغوزه،برگ یاسمین و زنجبیل را به مقدار مساوی مخلوط کرده و بکوبد و با سرگین تازه گاو مخلوط کند و گلوله ساخته در سایه خشک کند. در هر جا آنرا دود کند،  این جانوران می گریزند.

۲- برای تسکین درد گزیدگی عقرب، محل زخم را با روغن گاو چرب کند. درد ساکن شود.

۳- مجرّب است. برای گزیدگی عقرب، اطراف مقعد را با روغن خوشبو چرب کند. درد ساکن شود.

۴- مجرّب است. برای  گزیدگی مار، اگر داروی پاک پیدا نشد؛ مقدار ۲ مثقال از مدفوع دیگری گرفته(و به محل مالیده؟) وآنرا به آب فرو برد. زهر از بدن بیرون می شود.

۵-  برای دور کردن کیک،اگر کبریت دراوند را در خانه دود کند، می میرند یا می گریزند.

۶-  برای خارج کردن کیک از گوش،اگردر گوش راست رفته باشد بیضه چپ را در دست راست بگیرد و اگردر گوش چپ رفته باشد بیضه راست  را در دست چپ بگیرد، بزودی بیرون می آید.

۷-  برای دور کردن پشه،اگر گشنیز و گلقند  را در خانه دود کند، می گریزند. اگر سپند نزدیک سر و پای شخص بگذارد، پشه به او نزدیک نمی شود.

برای تقویت قوه باء(میل جنسی) - نسخه گیاهی
 
برای دفع سرعت انزال ناشی از حرارت(در افراد گرم مزاج)، ۶ پیمانه سبوس اسپغول  را با ۱۰ پیمانه تخم خرفه و ۴ پیمانه گشنیز خشک آسیاب شده مخلوط کرده و بکوبد و هر روز ۴ پیمانه را با شیر تازه گاو مخلوط کند و علی الصّباح بنوشد.
برای آسانی وضع حمل - نسخه گیاهی 

۱-  به زنی که درد زایمان دارد کف! آویزان نماید.

۲- مجرّب است. به زنی که درد زایمان دارد پوست تخم مرغ آرد شده محلول در آب بنوشاند.

۳- اگر برای زنی که درد زایمان دارد پنجال(پنجه!) کبوتر دود کند بچه فوراً ساقط می شود.

برای تقویت چشم  و قوه بینایی

زعفران را با نبات مصری و کافور به سه نسبت برابر مخلوط کند وبکوبد. بعداز آن مخلوط مانند سرمه در چشم بکشد. مجرّب است.

ایضاً

اگر در هنگام طلوع آفتاب چشم ها را در آب خنک باز نماید؛ روشنایی و قوّت چشم زیاد می شود. مجرّب است.

برای دفع موی چشم

زهره بز را با نشادر مخلوط کند وبکوبد. بعد موی چشم را بکند واز آن مخلوط مانند سرمه در چشم بکشد دیگر موی نمی روید. مجرّب است.

برای درمان سرخی چشم

نمک را در آب خالص حل کند و از آن در چشم بچکاند و بخوابد.قبل از بیدار شدن از خواب سرخی زایل گردد. مجرّب است.

برای گازگرفتگی سگ - نسخه گیاهی
اگر سگی کسی را گاز بگیردو نداند که آن سگ دیوانه(هار)بوده یانه مقداری خمیر برآن محل بمالند اگر سگان دیگر آن خمیر را بخورند دیوانه نبوده است واگرنخورند دیوانه بوده است. واگر ان خمیر را به خروس دهند و خروس بمیرد،دیوانه بوده است.
برای گزیدن هزارپا- نسخه گیاهی
 
هزار پا ۴۴ پا دارد واز گزیدن آن سوزش شدیدی ایجاد می شود؛ ومالیدن نمک و سرکه نافع است.
برای جلوگیری ازآسیب رسیدن به چشم- نسخه گیاهی
 
برای جلوگیری از بیرون آمدن آبله ازچشم کمی حنا را باآب مخلوط کرده به کف پای کودک بمالید.مجرّب است.
برای دفع سرعت انزال- نسخه گیاهی 
بدان كه از جمله چیزهایى كه رفع سرعت انزال مى كند و از جمله مجربات است تخم انجره(گزنه) را كوبیده و با پیه بى نمك ممزوج كنند، و چند مرتبه بر قضیب بمالند، كاملا مفید و نافع خواهد بود.
برای بیرون آوردن گلوله وآهن از بدن- نسخه گیاهی

اگر می خواهی که  گلوله وآهن را از بدن بیرون کنی، تخم هنظل(هندوانه ابوجهل) را برداشته و کوبیده به صورت معجون درآورده و بر روی زخم بریز هرگونه آهن بیرون می آید. مجرّب است.

برای درمان بیماری - نسخه گیاهی 

اگر می خواهی که مرض خاص انسانی را مداوا کنی؛ دوتکه سیر،  دوتکه فلفل،  دوتکه قرنفل،  دوتکه جویز،  دوتکه کنگر،  دوتکه بذرفلفل،  دوقاشق ماست،  دوقاشق صبر زرد، شیر، زنجبیل، زعفران، ویک مثقال کره، عطر، چهار پیمانه شیرگاو را با چربی شیر(خامه) وعسل درظرفی ریخته و به مدت ده یا بیست روز به بیمار بدهد.

 


برای درمان سردرد- نسخه گیاهی

اندکی زعفران وافیون(شیره تریاک) را گرفته و با گلاب مخلوط کرده وبه پیشانی بمالد.

برای درمان بیماری برص - نسخه گیاهی

پوست درخت تسبیح و مدفوع موش را درهم مخلوط کرده بکوبد و به بدن بمالد.

ایضاً:

برگ درخت مویز راباگچ مخلوط کرده وبه بدن بمالد.

برای ادرار انقطاعی- نسخه گیاهی 

 سه عدد تخم مرغ را برداشته وشکسته روی آتش سرخ کند و به عنوان دواء وشفا میل نماید.الحمدلله

برای محبت در جماع(نسخه داروئی)

 آب جگر بز نر را در هنگام جماع بر ذکر خود بمالد؛محبّت رازیاد می کند.الله اعلم بالصّواب

ایضاً:

 آب جگر کلاغ ویا بیضه گربه وروباه راخردکرده بر ذکر خود بمالد؛محبت رازیاد می کند.

ایضاً:

 مشک و کافور را با گل(گلاب؟) ویا باآب سردمخلوط کرده بر ذکر خود بمالد؛محبّت رازیاد می کند.

برای دفع موهای زائد چشم- نسخه گیاهی 

 چشم را بازنموده و موهای آن رابکندوتوت سبز را به عنوان مرهم بر روی آن گذارد و با پارچه ای ببندد.الله اعلم بالصواب

برای تقویت قوه باء- نسخه گیاهی 

چهل و یک عدد نخود را در آب خیس کند و قبل از جماع ابتدا یک چهارم آب ظرف را بنوشد و بعد نخود ها را به همراه آب بخورد.الله اعلم بالصواب

برای دفع زگیل- نسخه گیاهی  

مجرّب است. به هفت دانه برنج قرمز یا جو به هرکدام یک مرتبه سوره الم نشرح را بخواند و برروی زگیل بمالد و دفن کند.

همچنین به قطعه نمک نسائیده و نمد هفت مرتبه سوره الم نشرح را بخواند و بمالد و دفن کند. وقتی آنها پوسیده شدند، زگیل هم می ریزد.

برای سردرد مزمن- نسخه گیاهی

 تخم گشنیز، تخم شبت، تخم فلوه، زنیان، نشاسته، بادیان، زیره سبز، زنجبیل،زردچوبه، عدس بوداده را کوبیده و درمیان زرده تخم مرغ ممزج کرده و با روغن گاو سرخ کند و به سر بندد.

درمان سوزاک و ...- نسخه گیاهی

برای خشکاندن زخمی که آب وچرک دهد، برگ بید را بسوزاند و بپاشند؛ خشگ گردد.

اگر کسی زالودر گلویش بماند، سرکه تند را با خردل غرغره کند؛زود میافتد.

برای سوزاک و چرک، اول ذکر(آلت)خودرا در آب گرم بشوید وبعد کبوتری را بکشد واحلیل خود را میان شکم کبوتر گرم گرم بگذارد تا یک شب بماند خوب می شود.

اگر کسی موی ریش و ابرویش ریخته باشد، روده خرگوش را بکوبد و باروغن زیتون بمالد؛ موی درآورد.

اگر کسی که بول او روان باشد(سلاسل بول)، جگر خروس سفید را پخته با عسل بخورد خوب می شود.

برای اولاد دار شدن (نسخه گیاهی)

اشخاصیکه اولادشان نمی شود، یعنی نطفه ندارند؛ ۴۰ عدد تخم مرغ تازه بگیرد و میان آنها را خالی کند. زرده تخم را بردارد و سفیده آنرا بیندازد وقدری نخود سفید دوکمه؟! آنرا بردارد و بریان نمایدو مثل نان در تنور بپزد.چند روز صبح ها با عسل صاف بخورد، دارای نطفه می شود.

بستن خون حیض (نسخه گیاهی)

مجرب است.عدس را برشته نموده و آرد نماید، زیاد بخورد.

درمان گند و بوی دهان

مجرب است. هر صبح تمبر هندی با آب انار و ترنگبین  با آب هندوانه یک فنجان میل کند و غذا نیزآش غوره بخورد.

درمان بواسیر خونی()

مجرب است. برگ کوکنار را با سفیدی تخم مرغ مرهم سازد و بمالد. هر وقت فاسد شد، پیه بز را در میان قهوه جوش داغ کرده  بهمان موضع گذارد.

برای گشادن بول

مغز آلبالو را با نشادر بکوبد و در راه بول نهد گشاده گردد.

برای حامله شده زن

خایه خرگوش و ناف خرگوش را خشک کرده و زن شیاف نماید ، حامله شود.

- اگر خرگوش نر باشد پسر می شود.

- اگر ماده باشد دختر می شود.

رفع شب ادراری

- پودر شیردان خشک شده خرگوش به مقدار خیلی کم را به طفل بخوراند.

- پودر یک مثقال گشنیز خشک شده و یک مثقال شکر را به طفل بخوراند.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


cialisvus.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:15 ب.ظ

You actually explained it well.
cialis daily dose generic deutschland cialis online only best offers cialis use cialis en mexico precio cialis 20 mg effectiveness cialis alternative generic cialis cialis qualitat generic cialis pill online cialis super kamagra
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:26 ب.ظ

You actually explained this exceptionally well.
cialis cost cialis free trial cialis 5 mg buy order a sample of cialis cialis 5 mg effetti collateral viagra vs cialis vs levitra generic for cialis order cialis from india buy cialis online nz cialis tablets for sale
viabiovit.com/herbal-viagra-pills.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:35 ق.ظ

Fantastic posts. Regards!
sildenafil prescription online pharmacy for viagra purchase viagra uk buy women viagra buy viagra next day delivery buy cheap viagra no prescription viagra without presc uk viagra to buy viagra online usa how to get viagra uk
http://babecolate.com/buy-cialis-canadian.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:01 ق.ظ

You expressed it perfectly.
safe site to buy cialis online effetti del cialis cialis ahumada cialis from canada cialis en mexico precio click now buy cialis brand cialis prezzo al pubblico we like it cialis price cialis soft tabs for sale cialis generic tadalafil buy
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:53 ب.ظ

Valuable data. Thank you!
are there generic cialis cialis generico en mexico buying cialis on internet cialis soft tabs for sale tarif cialis france cialis generico milano cialis 20mg prix en pharmacie we like it cialis soft gel comprar cialis 10 espa241a side effects of cialis
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:59 ب.ظ

Terrific forum posts. Appreciate it.
we recommend cheapest cialis click now buy cialis brand cialis usa cost buying cialis overnight cialis 20 mg effectiveness cialis coupons cialis price thailand cialis pills 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis pill online
Viagra purchasing
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:18 ق.ظ

Really plenty of fantastic facts.
can u buy viagra online viagra tablets buy online buy viagra soft online sildenafil citrate where do i buy viagra online sildenafil without prescription uk can i buy viagra viagra on prescription uk were to buy viagra is it legal to buy viagra online from canada
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 07:19 ب.ظ

You reported that really well.
40 mg cialis what if i take cialis 20 mg cost generic cialis with dapoxetine cialis therapie cialis pills boards canadian drugs generic cialis buying cialis overnight preis cialis 20mg schweiz cialis per paypa tadalafil 20 mg
Cialis prices
یکشنبه 5 فروردین 1397 01:21 ق.ظ

Fine facts. Thanks.
cialis generisches kanada cialis prices cialis uk next day chinese cialis 50 mg generic cialis pro cialis pills generic cialis at the pharmacy low cost cialis 20mg cialis farmacias guadalajara fast cialis online
rayman adventures cheats
چهارشنبه 9 اسفند 1396 11:11 ق.ظ
این مقاله ایده ای روشن برای بازدید کنندگان جدید طراحی شده است
از وبلاگ نویسی، که واقعا چگونه به انجام وبلاگ نویسی.
Can you stretch to get taller?
شنبه 1 مهر 1396 06:11 ب.ظ
It's an amazing article in favor of all the online visitors; they will obtain benefit from it I am sure.
feet pain
شنبه 25 شهریور 1396 07:22 ب.ظ
Superb, what a web site it is! This webpage gives useful data to us, keep
it up.
How do I stretch my Achilles tendon?
شنبه 14 مرداد 1396 06:31 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am attempting to find
things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
berserkmirth7596.snack.ws
چهارشنبه 7 تیر 1396 10:47 ب.ظ
I visit daily some web sites and websites to read content,
however this website provides feature based posts.
Olivia
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:47 ب.ظ
It's really a cool and useful piece of info. I'm glad that you just shared this useful
info with us. Please stay us informed like this.
Thank you for sharing.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 01:22 ب.ظ
I think this is among the most vital information for me.
And i'm glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is great, the articles is really great : D.
Good job, cheers
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 12:56 ب.ظ
It's the best time to make some plans for the long run and it's time to be
happy. I've read this publish and if I may just I want to suggest you
few attention-grabbing issues or suggestions. Perhaps you can write next articles relating to this article.
I wish to read more things approximately it!
قنبری
یکشنبه 10 مرداد 1395 01:39 ق.ظ
برای از بین بردن دائمی موهای زائد چه راه حلی وجود دارد؟
شهناز
سه شنبه 22 بهمن 1392 06:11 ب.ظ
برای جلوگیری از ریزش موو رشد موی سر و ابرو همچنین برای درمان ناباروری چه دستوری هست
حسن
پنجشنبه 28 مهر 1390 09:43 ق.ظ
با سلام اگر شما دعای گشادن بول دارید برایم ارسال کنید لازمش دارم.
در کتاب شفاء الاسقام والاحزان داشتم ولی گمش کرده ام
حسن
پنجشنبه 16 دی 1389 09:41 ب.ظ
از مطالب خوبتون ممنونم لطفا مطالب متنوع درآن قراردهید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر