تبلیغات
علوم غریبه-دعا و اذکار-موجودات ماورایی-علم اعداد. - جهت بیماریهای جسمانی

هر که را روی نکو خوی نکوست زنده و مرده من از آن اوست


Admin Logo
themebox Logo

جاوا اسكریپت



نویسنده :shahin
تاریخ:پنجشنبه 16 دی 1389-01:40 ب.ظ

جهت بیماریهای جسمانی

برای دفع حشرات موذی- نسخه گیاهی 

۱-  برای دور کردن عقرب و مار وحشرات موذی، زرنیخ،انغوزه،برگ یاسمین و زنجبیل را به مقدار مساوی مخلوط کرده و بکوبد و با سرگین تازه گاو مخلوط کند و گلوله ساخته در سایه خشک کند. در هر جا آنرا دود کند،  این جانوران می گریزند.

۲- برای تسکین درد گزیدگی عقرب، محل زخم را با روغن گاو چرب کند. درد ساکن شود.

۳- مجرّب است. برای گزیدگی عقرب، اطراف مقعد را با روغن خوشبو چرب کند. درد ساکن شود.

۴- مجرّب است. برای  گزیدگی مار، اگر داروی پاک پیدا نشد؛ مقدار ۲ مثقال از مدفوع دیگری گرفته(و به محل مالیده؟) وآنرا به آب فرو برد. زهر از بدن بیرون می شود.

۵-  برای دور کردن کیک،اگر کبریت دراوند را در خانه دود کند، می میرند یا می گریزند.

۶-  برای خارج کردن کیک از گوش،اگردر گوش راست رفته باشد بیضه چپ را در دست راست بگیرد و اگردر گوش چپ رفته باشد بیضه راست  را در دست چپ بگیرد، بزودی بیرون می آید.

۷-  برای دور کردن پشه،اگر گشنیز و گلقند  را در خانه دود کند، می گریزند. اگر سپند نزدیک سر و پای شخص بگذارد، پشه به او نزدیک نمی شود.

برای تقویت قوه باء(میل جنسی) - نسخه گیاهی
 
برای دفع سرعت انزال ناشی از حرارت(در افراد گرم مزاج)، ۶ پیمانه سبوس اسپغول  را با ۱۰ پیمانه تخم خرفه و ۴ پیمانه گشنیز خشک آسیاب شده مخلوط کرده و بکوبد و هر روز ۴ پیمانه را با شیر تازه گاو مخلوط کند و علی الصّباح بنوشد.
برای آسانی وضع حمل - نسخه گیاهی 

۱-  به زنی که درد زایمان دارد کف! آویزان نماید.

۲- مجرّب است. به زنی که درد زایمان دارد پوست تخم مرغ آرد شده محلول در آب بنوشاند.

۳- اگر برای زنی که درد زایمان دارد پنجال(پنجه!) کبوتر دود کند بچه فوراً ساقط می شود.

برای تقویت چشم  و قوه بینایی

زعفران را با نبات مصری و کافور به سه نسبت برابر مخلوط کند وبکوبد. بعداز آن مخلوط مانند سرمه در چشم بکشد. مجرّب است.

ایضاً

اگر در هنگام طلوع آفتاب چشم ها را در آب خنک باز نماید؛ روشنایی و قوّت چشم زیاد می شود. مجرّب است.

برای دفع موی چشم

زهره بز را با نشادر مخلوط کند وبکوبد. بعد موی چشم را بکند واز آن مخلوط مانند سرمه در چشم بکشد دیگر موی نمی روید. مجرّب است.

برای درمان سرخی چشم

نمک را در آب خالص حل کند و از آن در چشم بچکاند و بخوابد.قبل از بیدار شدن از خواب سرخی زایل گردد. مجرّب است.

برای گازگرفتگی سگ - نسخه گیاهی
اگر سگی کسی را گاز بگیردو نداند که آن سگ دیوانه(هار)بوده یانه مقداری خمیر برآن محل بمالند اگر سگان دیگر آن خمیر را بخورند دیوانه نبوده است واگرنخورند دیوانه بوده است. واگر ان خمیر را به خروس دهند و خروس بمیرد،دیوانه بوده است.
برای گزیدن هزارپا- نسخه گیاهی
 
هزار پا ۴۴ پا دارد واز گزیدن آن سوزش شدیدی ایجاد می شود؛ ومالیدن نمک و سرکه نافع است.
برای جلوگیری ازآسیب رسیدن به چشم- نسخه گیاهی
 
برای جلوگیری از بیرون آمدن آبله ازچشم کمی حنا را باآب مخلوط کرده به کف پای کودک بمالید.مجرّب است.
برای دفع سرعت انزال- نسخه گیاهی 
بدان كه از جمله چیزهایى كه رفع سرعت انزال مى كند و از جمله مجربات است تخم انجره(گزنه) را كوبیده و با پیه بى نمك ممزوج كنند، و چند مرتبه بر قضیب بمالند، كاملا مفید و نافع خواهد بود.
برای بیرون آوردن گلوله وآهن از بدن- نسخه گیاهی

اگر می خواهی که  گلوله وآهن را از بدن بیرون کنی، تخم هنظل(هندوانه ابوجهل) را برداشته و کوبیده به صورت معجون درآورده و بر روی زخم بریز هرگونه آهن بیرون می آید. مجرّب است.

برای درمان بیماری - نسخه گیاهی 

اگر می خواهی که مرض خاص انسانی را مداوا کنی؛ دوتکه سیر،  دوتکه فلفل،  دوتکه قرنفل،  دوتکه جویز،  دوتکه کنگر،  دوتکه بذرفلفل،  دوقاشق ماست،  دوقاشق صبر زرد، شیر، زنجبیل، زعفران، ویک مثقال کره، عطر، چهار پیمانه شیرگاو را با چربی شیر(خامه) وعسل درظرفی ریخته و به مدت ده یا بیست روز به بیمار بدهد.

 درمان بیماریهای جسمانی

برای دفع حشرات موذی- نسخه گیاهی 

۱-  برای دور کردن عقرب و مار وحشرات موذی، زرنیخ،انغوزه،برگ یاسمین و زنجبیل را به مقدار مساوی مخلوط کرده و بکوبد و با سرگین تازه گاو مخلوط کند و گلوله ساخته در سایه خشک کند. در هر جا آنرا دود کند،  این جانوران می گریزند.

۲- برای تسکین درد گزیدگی عقرب، محل زخم را با روغن گاو چرب کند. درد ساکن شود.

۳- مجرّب است. برای گزیدگی عقرب، اطراف مقعد را با روغن خوشبو چرب کند. درد ساکن شود.

۴- مجرّب است. برای  گزیدگی مار، اگر داروی پاک پیدا نشد؛ مقدار ۲ مثقال از مدفوع دیگری گرفته(و به محل مالیده؟) وآنرا به آب فرو برد. زهر از بدن بیرون می شود.

۵-  برای دور کردن کیک،اگر کبریت دراوند را در خانه دود کند، می میرند یا می گریزند.

۶-  برای خارج کردن کیک از گوش،اگردر گوش راست رفته باشد بیضه چپ را در دست راست بگیرد و اگردر گوش چپ رفته باشد بیضه راست  را در دست چپ بگیرد، بزودی بیرون می آید.

۷-  برای دور کردن پشه،اگر گشنیز و گلقند  را در خانه دود کند، می گریزند. اگر سپند نزدیک سر و پای شخص بگذارد، پشه به او نزدیک نمی شود.

برای تقویت قوه باء(میل جنسی) - نسخه گیاهی
 
برای دفع سرعت انزال ناشی از حرارت(در افراد گرم مزاج)، ۶ پیمانه سبوس اسپغول  را با ۱۰ پیمانه تخم خرفه و ۴ پیمانه گشنیز خشک آسیاب شده مخلوط کرده و بکوبد و هر روز ۴ پیمانه را با شیر تازه گاو مخلوط کند و علی الصّباح بنوشد.
برای آسانی وضع حمل - نسخه گیاهی 

۱-  به زنی که درد زایمان دارد کف! آویزان نماید.

۲- مجرّب است. به زنی که درد زایمان دارد پوست تخم مرغ آرد شده محلول در آب بنوشاند.

۳- اگر برای زنی که درد زایمان دارد پنجال(پنجه!) کبوتر دود کند بچه فوراً ساقط می شود.

برای تقویت چشم  و قوه بینایی

زعفران را با نبات مصری و کافور به سه نسبت برابر مخلوط کند وبکوبد. بعداز آن مخلوط مانند سرمه در چشم بکشد. مجرّب است.

ایضاً

اگر در هنگام طلوع آفتاب چشم ها را در آب خنک باز نماید؛ روشنایی و قوّت چشم زیاد می شود. مجرّب است.

برای دفع موی چشم

زهره بز را با نشادر مخلوط کند وبکوبد. بعد موی چشم را بکند واز آن مخلوط مانند سرمه در چشم بکشد دیگر موی نمی روید. مجرّب است.

برای درمان سرخی چشم

نمک را در آب خالص حل کند و از آن در چشم بچکاند و بخوابد.قبل از بیدار شدن از خواب سرخی زایل گردد. مجرّب است.

برای گازگرفتگی سگ - نسخه گیاهی
اگر سگی کسی را گاز بگیردو نداند که آن سگ دیوانه(هار)بوده یانه مقداری خمیر برآن محل بمالند اگر سگان دیگر آن خمیر را بخورند دیوانه نبوده است واگرنخورند دیوانه بوده است. واگر ان خمیر را به خروس دهند و خروس بمیرد،دیوانه بوده است.
برای گزیدن هزارپا- نسخه گیاهی
 
هزار پا ۴۴ پا دارد واز گزیدن آن سوزش شدیدی ایجاد می شود؛ ومالیدن نمک و سرکه نافع است.
برای جلوگیری ازآسیب رسیدن به چشم- نسخه گیاهی
 
برای جلوگیری از بیرون آمدن آبله ازچشم کمی حنا را باآب مخلوط کرده به کف پای کودک بمالید.مجرّب است.
برای دفع سرعت انزال- نسخه گیاهی 
بدان كه از جمله چیزهایى كه رفع سرعت انزال مى كند و از جمله مجربات است تخم انجره(گزنه) را كوبیده و با پیه بى نمك ممزوج كنند، و چند مرتبه بر قضیب بمالند، كاملا مفید و نافع خواهد بود.
برای بیرون آوردن گلوله وآهن از بدن- نسخه گیاهی

اگر می خواهی که  گلوله وآهن را از بدن بیرون کنی، تخم هنظل(هندوانه ابوجهل) را برداشته و کوبیده به صورت معجون درآورده و بر روی زخم بریز هرگونه آهن بیرون می آید. مجرّب است.

برای درمان بیماری - نسخه گیاهی 

اگر می خواهی که مرض خاص انسانی را مداوا کنی؛ دوتکه سیر،  دوتکه فلفل،  دوتکه قرنفل،  دوتکه جویز،  دوتکه کنگر،  دوتکه بذرفلفل،  دوقاشق ماست،  دوقاشق صبر زرد، شیر، زنجبیل، زعفران، ویک مثقال کره، عطر، چهار پیمانه شیرگاو را با چربی شیر(خامه) وعسل درظرفی ریخته و به مدت ده یا بیست روز به بیمار بدهد.

 


برای درمان سردرد- نسخه گیاهی

اندکی زعفران وافیون(شیره تریاک) را گرفته و با گلاب مخلوط کرده وبه پیشانی بمالد.

برای درمان بیماری برص - نسخه گیاهی

پوست درخت تسبیح و مدفوع موش را درهم مخلوط کرده بکوبد و به بدن بمالد.

ایضاً:

برگ درخت مویز راباگچ مخلوط کرده وبه بدن بمالد.

برای ادرار انقطاعی- نسخه گیاهی 

 سه عدد تخم مرغ را برداشته وشکسته روی آتش سرخ کند و به عنوان دواء وشفا میل نماید.الحمدلله

برای محبت در جماع(نسخه داروئی)

 آب جگر بز نر را در هنگام جماع بر ذکر خود بمالد؛محبّت رازیاد می کند.الله اعلم بالصّواب

ایضاً:

 آب جگر کلاغ ویا بیضه گربه وروباه راخردکرده بر ذکر خود بمالد؛محبت رازیاد می کند.

ایضاً:

 مشک و کافور را با گل(گلاب؟) ویا باآب سردمخلوط کرده بر ذکر خود بمالد؛محبّت رازیاد می کند.

برای دفع موهای زائد چشم- نسخه گیاهی 

 چشم را بازنموده و موهای آن رابکندوتوت سبز را به عنوان مرهم بر روی آن گذارد و با پارچه ای ببندد.الله اعلم بالصواب

برای تقویت قوه باء- نسخه گیاهی 

چهل و یک عدد نخود را در آب خیس کند و قبل از جماع ابتدا یک چهارم آب ظرف را بنوشد و بعد نخود ها را به همراه آب بخورد.الله اعلم بالصواب

برای دفع زگیل- نسخه گیاهی  

مجرّب است. به هفت دانه برنج قرمز یا جو به هرکدام یک مرتبه سوره الم نشرح را بخواند و برروی زگیل بمالد و دفن کند.

همچنین به قطعه نمک نسائیده و نمد هفت مرتبه سوره الم نشرح را بخواند و بمالد و دفن کند. وقتی آنها پوسیده شدند، زگیل هم می ریزد.

برای سردرد مزمن- نسخه گیاهی

 تخم گشنیز، تخم شبت، تخم فلوه، زنیان، نشاسته، بادیان، زیره سبز، زنجبیل،زردچوبه، عدس بوداده را کوبیده و درمیان زرده تخم مرغ ممزج کرده و با روغن گاو سرخ کند و به سر بندد.

درمان سوزاک و ...- نسخه گیاهی

برای خشکاندن زخمی که آب وچرک دهد، برگ بید را بسوزاند و بپاشند؛ خشگ گردد.

اگر کسی زالودر گلویش بماند، سرکه تند را با خردل غرغره کند؛زود میافتد.

برای سوزاک و چرک، اول ذکر(آلت)خودرا در آب گرم بشوید وبعد کبوتری را بکشد واحلیل خود را میان شکم کبوتر گرم گرم بگذارد تا یک شب بماند خوب می شود.

اگر کسی موی ریش و ابرویش ریخته باشد، روده خرگوش را بکوبد و باروغن زیتون بمالد؛ موی درآورد.

اگر کسی که بول او روان باشد(سلاسل بول)، جگر خروس سفید را پخته با عسل بخورد خوب می شود.

برای اولاد دار شدن (نسخه گیاهی)

اشخاصیکه اولادشان نمی شود، یعنی نطفه ندارند؛ ۴۰ عدد تخم مرغ تازه بگیرد و میان آنها را خالی کند. زرده تخم را بردارد و سفیده آنرا بیندازد وقدری نخود سفید دوکمه؟! آنرا بردارد و بریان نمایدو مثل نان در تنور بپزد.چند روز صبح ها با عسل صاف بخورد، دارای نطفه می شود.

بستن خون حیض (نسخه گیاهی)

مجرب است.عدس را برشته نموده و آرد نماید، زیاد بخورد.

درمان گند و بوی دهان

مجرب است. هر صبح تمبر هندی با آب انار و ترنگبین  با آب هندوانه یک فنجان میل کند و غذا نیزآش غوره بخورد.

درمان بواسیر خونی()

مجرب است. برگ کوکنار را با سفیدی تخم مرغ مرهم سازد و بمالد. هر وقت فاسد شد، پیه بز را در میان قهوه جوش داغ کرده  بهمان موضع گذارد.

برای گشادن بول

مغز آلبالو را با نشادر بکوبد و در راه بول نهد گشاده گردد.

برای حامله شده زن

خایه خرگوش و ناف خرگوش را خشک کرده و زن شیاف نماید ، حامله شود.

- اگر خرگوش نر باشد پسر می شود.

- اگر ماده باشد دختر می شود.

رفع شب ادراری

- پودر شیردان خشک شده خرگوش به مقدار خیلی کم را به طفل بخوراند.

- پودر یک مثقال گشنیز خشک شده و یک مثقال شکر را به طفل بخوراند.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


Thao
شنبه 12 مرداد 1398 12:02 ب.ظ
Hello great blog! Does running a blog like this take a
great deal of work? I have no expertise in programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways,
should you have any recommendations or tips for new blog owners please share.
I know this is off topic nevertheless I just wanted to ask.
Thanks!
http://ciranob.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 04:53 ق.ظ

Cheers, Very good stuff!
cialis kamagra levitra enter site 20 mg cialis cost 5 mg cialis pharmacie en ligne weblink price cialis tadalafil 20 mg cialis lowest price cialis pills in singapore where to buy cialis in ontario get cheap cialis cialis for sale
brand cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 12:55 ب.ظ

You revealed this really well!
cialis baratos compran uk cialis prezzo di mercato canada discount drugs cialis non 5 mg cialis generici purchase once a day cialis cialis prezzo di mercato cialis coupon buy brand cialis cheap cialis generico tadalafil 10 mg
http://rorttumque.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 10:17 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis generika in deutschland kaufen generic cialis pro cialis online generic cialis levitra cialis daily click here cialis daily uk side effects of cialis cialis tadalafil online purchasing cialis on the internet cialis 5mg
Buy generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 05:27 ق.ظ

Amazing a good deal of wonderful facts.
we recommend cialis best buy prix de cialis cialis canada cialis y deporte cilas price cialis wal mart pharmacy price cialis wal mart pharmacy interactions for cialis we like it cialis price cuanto cuesta cialis yaho
http://ranvolow.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 01:42 ب.ظ

Amazing material. Cheers!
cialis dosage cialis pills boards 40 mg cialis what if i take chinese cialis 50 mg achat cialis en itali acquisto online cialis cialis taglich click here cialis daily uk cialis for sale we choice free trial of cialis
cialis dosage
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:47 ب.ظ

Kudos, Wonderful stuff!
buy cialis online cheapest ou acheter du cialis pas cher cialis arginine interactio generico cialis mexico legalidad de comprar cialis dosagem ideal cialis where do you buy cialis we recommend cheapest cialis cialis bula cialis 20 mg effectiveness
http://piesogod.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:16 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
prix cialis once a da click now buy cialis brand cialis patent expiration cialis taglich cialis 5 mg acquisto online cialis cost of cialis per pill cialis pas cher paris safe dosage for cialis cialis kaufen wo
Cialis 20 mg
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:49 ق.ظ

Cheers. I like this!
tadalafilo cialis dosage amounts achat cialis en europe when will generic cialis be available how to buy cialis online usa safe dosage for cialis cialis 50 mg soft tab cialis diario compra cialis canada cialis generika in deutschland kaufen
Generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:31 ب.ظ

Effectively voiced without a doubt! .
purchasing cialis on the internet we choice cialis pfizer india cialis generisches kanada precios de cialis generico cialis 30 day sample viagra cialis levitra best generic drugs cialis we choice free trial of cialis cialis manufacturer coupon buy cialis online cheapest
http://wronressa.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:02 ب.ظ

Thanks a lot! Numerous facts.

only best offers 100mg cialis side effects of cialis deutschland cialis online cialis 5 mg buy acheter cialis kamagra acheter cialis meilleur pri can i take cialis and ecstasy enter site 20 mg cialis cost cialis coupons printable where cheapest cialis
is it safe to buy cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:03 ق.ظ

Very good info. Thanks a lot.
cialis 30 day sample achat cialis en suisse cialis diario compra look here cialis cheap canada we use it 50 mg cialis dose cialis prezzo di mercato cialis with 2 days delivery cialis without a doctor's prescription link for you cialis price sialis
http://noiperjung.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:16 ق.ظ

With thanks! Ample tips.

tadalafil 5mg free cialis buying cialis on internet tesco price cialis are there generic cialis cialis generique 5 mg we like it safe cheap cialis we recommend cheapest cialis ou acheter du cialis pas cher cialis australia org
buy cialis without doctor prescription
جمعه 24 خرداد 1398 08:56 ب.ظ

You said this fantastically.
prescription doctor cialis cialis 100mg suppliers cialis authentique suisse cialis 5mg billiger cialis en mexico precio cialis 100 mg 30 tablet canadian drugs generic cialis cialis 20 mg cost cialis en mexico precio wow look it cialis mexico
buy cialis
جمعه 24 خرداد 1398 06:49 ق.ظ

Nicely put, Regards.
enter site 20 mg cialis cost buy name brand cialis on line cialis free trial preis cialis 20mg schweiz cialis online napol cialis y deporte cialis ahumada cialis per paypa cialis usa cost price cialis per pill
http://flexeven.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:36 ب.ظ

Beneficial information. Many thanks.
cialis for sale south africa generic cialis pro cialis for sale in europa cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 effetti collaterali cialis kaufen acheter cialis meilleur pri buy cialis uk no prescription generic cialis levitra buy cialis online cheapest
http://woodcopea.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:59 ق.ظ

Cheers! Very good information.
cialis baratos compran uk cialis side effects dangers trusted tabled cialis softabs cialis official site warnings for cialis sublingual cialis online cialis tablets viagra vs cialis non 5 mg cialis generici interactions for cialis
can viagra be used with tramadol
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:02 ب.ظ

I visited various blogs however the audio feature for audio songs present at this web page is truly wonderful.
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 08:49 ق.ظ

Truly a lot of helpful information!
cialis dose 30mg cialis sans ordonnance cialis tablets venta cialis en espaa non 5 mg cialis generici cialis from canada cialis pills tadalafil 5mg cialis tadalafil online achat cialis en suisse
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 03:48 ق.ظ

Many thanks, A good amount of facts.

generic cialis levitra tadalafil 20mg cialis arginine interactio when can i take another cialis cialis efficacit cialis en mexico precio cuanto cuesta cialis yaho cialis generika in deutschland kaufen cialis professional yohimbe i recommend cialis generico
can erectile dysfunction be cured
شنبه 28 اردیبهشت 1398 11:38 ق.ظ
drugs treat erectile dysfunction http://viagralim.us drugs treat erectile dysfunction !
What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & help different customers like its helped me. Great job.
https://ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/115-kontakt
جمعه 6 اردیبهشت 1398 06:17 ق.ظ
当店はいろいろな高品質エルメスバッグスーパーコピーの種類平民の価格、貴族の品質そして,エルメス 鞄 コピー
http://www.ostroga.opole.pl/node/1998
جمعه 6 اردیبهشت 1398 06:15 ق.ظ
オメガスピードマスタースーパーコピー
legal Online cialis
شنبه 10 فروردین 1398 12:37 ب.ظ
Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a
quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your articles.
Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics?
Thank you!
legal Online cialis brand cialis 5mg online
Cialis online Melbourne
جمعه 2 فروردین 1398 03:06 ق.ظ
I know this web page gives quality based posts and additional stuff, is there any
other web page which offers these kinds of data in quality?

Cialis online Melbourne generic cialis uk online pharmacy
cialis
پنجشنبه 1 فروردین 1398 04:53 ب.ظ
I like what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure!

Keep up the amazing works guys I've added you guys to blogroll.

cialis cialis
билеты выставка
دوشنبه 27 اسفند 1397 10:12 ب.ظ
Наш сайт является современным сервисом, позволяющим выбрать и купить билеты в
режиме онлайн. У нас представлены
все культурные мероприятия: спектакли,
концерты, шоу, мюзиклы и
фестивали. Вы найдете информацию и
о проектах федерального значения,
и о камерных представлениях.

Воспользоваться предложением могут как жители столицы, так и граждане, проживающие в других населенных пунктах
России, и иностранцы. По Москве и
Подмосковью заказанные билеты доставляются нашей курьерской службой.
Иногородние клиенты могут получить билеты в кассах, в день
мероприятия, или же купить электронный билет — E-Ticket.

Для оплаты билетов на мероприятия можно воспользоваться наличными деньгами и
банковскими картами. Конкретный вариант зависит от способа покупки.

На нашем сайте представлена
подробная афиша мероприятий в Москве.
Для каждого концерта, спектакля, мюзикла или шоу дается подробное описание и
схема рассадки зрителей.
Для упрощения поиска подходящего события можно использовать фильтры.
На нашем портале предусмотрена сортировка по цене, дате, жанру мероприятия,
а также концертной площадке.
Изменения, которые вносятся в афишу Москвы,
незамедлительно появляются на сайте, поэтому вы всегда будете в курсе
событий.
билеты выставка уфа театральная афиша
kamagra
یکشنبه 19 اسفند 1397 11:39 ق.ظ
Hey just wanted to give you a quick heads
up and let you know a few of the images aren't loading properly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.

I've tried it in two different internet browsers and both show the same results.

kamagra buy usa kamagra (kamagrainus.com)
kamagra oral jelly
یکشنبه 12 اسفند 1397 08:12 ب.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching
for kamagra oral jelly
essay writing
چهارشنبه 8 اسفند 1397 09:09 ق.ظ
Hello, I enjoy reading through your post. I like to write a
little comment to support you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30